Naslovna 12 Socijalna zaštita

Socijalna zaštita

992
0

Socijalna zaštita je jedna od glavnih karakteristika Švajcarske. Kao deo te sigurnosti, sistem od tri noseća stuba, koji se zasniva na Ustavu, garantuje lično i profesionalno osiguranje za pojedince i članove porodice, na primer starosno ili osiguranje u slučaju invaliditeta ili smrti. Socijalno osiguranje se finansira od uplata osiguranika, poslodavaca, Konfederacije i Kantona.

Sistem od tri stuba ima sledeću strukturu: državno osiguranje (prvi stub), profesionalno osiguranje (drugi stub) i privatno osiguranje (treći stub). Cilj ova tri stuba jeste da se održi isti kvalitet života osiguranika ili članova njihovih porodica i u slučaju starosti, invaliditeta ili smrti.

Unutar prvog stuba (primo pilastro) nalaze se starosno osiguranje pojedinca i preživelih članova porodice (AVS) i invalidsko osiguranje (AI). Oni koji žive i rade u Švajcarskoj automatski plaćaju premije za ova dva tipa osiguranja. Ti iznosi se odbijaju direktno od plate, kompanijskih prihoda ili ličnih prihoda. Isplatu AVS naknade mogu tražiti muškarci nakon navršene 65 i žene nakon navršene 64 godine života. (Podaci iz 2012.)

Za podršku osobama u teškoj situaciji koristi se javna pomoć (socijalna pomoć). Nakon pažljive analize i utvrđivanja njihovog položaja, osobama se isplaćuju minimalna sredstva za život i uplaćuje zdravstveno osiguranje.

Tim osobama se osim toga nude i saveti za što brže prevazilaženje te kritične situacije kako bi se što brže emancipovali. Osim socijalne pomoći, postoje mnoge državne institucije koje nude usluge i materijalnu pomoć ljudima u nevolji. Ta podrška, međutim, ne zamenjuje javnu socijalnu pomoć. U mnogim opštinama moguće je dobiti dodatne informacije na šalterima Zakon o harmonizaciji i koordinaciji socijalnih usluga, LAPS (Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali), ali i predati zahtev za dobijanje socijalne pomoći. Više informacija možete dobiti u vašim opštinskim službama.

AVS osiguranje je u središtu švajcarskog sistema socijalne zaštite i uključuje isplatu dva glavna prihoda: jednog za one koji su ispunili starosne uslove za odlazak u penziju i drugog za osiguranikove preživele članove porodice. Starosni prihod osiguranicima garantuje finansijsku nezavisnost i nakon što prestanu da rade. Cilj prihoda za preživele članove porodice jeste da spreči da se pored bola za izgubljenim supružnikom ili članom porodice preživeli članovi nađu i u teškoj ekonomskoj situaciji. To osiguranje se isplaćuje udovcima i udovicama ako imaju decu ili ako je udovica navršila 45 godina života i bila u braku najmanje pet godina. Određena svota se isplaćuje i siročadima koja još nisu navršila 18 godina, ili koja još nisu završila školovanje, i to sve dok ne navrše 25 godina.

Invalidnina se isplaćuje osobama koje zbog bolesti, nesreće ili urođenog nedostatka imaju invaliditet od najmanje 40%. U cilju zadovoljenja životnih potreba korisnika osiguranja prvog stuba postoje i dodatna osiguranja osim AVS/AI osiguranja.

Obavezno profesionalno osiguranje (LPP) predstavlja drugi stub (secondo pilastro). Zajedno sa prvim stubom, cilj profesionalnog osiguranja (penzionih fondova) jeste da zadrži na uobičajenom nivou životni standard osiguranika i u starosti ili u slučaju invaliditeta ili smrti (za članove porodice). Svi zaposleni koji su osigurani u prvom stubu i koji zarađuju više od 20.880 švajcarskih franaka godišnje (podaci iz 2012.) podložni su obaveznom osiguranju. Privatnici, s druge strane, biraju da li će plaćati ovo osiguranje ili ne. Zainteresovani, u zavisnosti od svog penzionog fonda i dogovora sa poslodavcem, mogu tražiti prevremenu penziju.

Treći stub (terzo pilastro) čini privatno osiguranje (vezana štednja): njegov cilj je garancija željenog životnog standarda za svakog građanina. Privatno osiguranje se sastoji iz vezane štednje (stub 3a) i slobodnog osiguranja (stub 3b). Konfederacija podržava stub 3a kroz određene mere fiskalne politike i vlasništva nad stambenim objektima. Banke i privatna osiguravajuća društva nude dodatne opcije vezane za privatno osiguranje.

Materinski dodatak isplaćuje se ženama koje su tokom devet meseci trudnoće bile pokrivene AVS osiguranjem i koje imaju bar pet meseci radnog iskustva. Naknada se isplaćuje u roku od 14 sedmica nakon porođaja. Osnovni porodični dodatak služi za pokrivanje dela finansijskih troškova svih porodica. Za tinejdžere i studente predviđene su stipendije. Doprinose finansira poslodavac koji ih i isplaćuje. Za porodice sa decom od tri do petnaest godina koje se nalaze u teškoj finansijskoj situaciji predviđeni su dečiji dodaci i Integrativi dodaci.

Socijalna pomoć garantuje sredstva za izdržavanje osoba koje imaju finansijskih teškoća, podstiče njihovu materijalnu i ličnu nezavisnost i doprinosi njihovoj društvenoj i profesionalnoj demarginalizaciji. Socijalna pomoć se koristi bez obzira na uzroke teške pozicije u kojoj se osoba našla. Pre isplate pomoći, situacija mogućeg korisnika biva detaljno analizirana. Sa potencijalnim korisnikom se osmišljava adekvatan i personalizovan plan pomoći koji je najkorisniji za njegovu situaciju.